اوایل نوامبر سال 2020 اینستاگرام آپدیت بزرگی برای الگوریتم جستجوی خود عرضه کرد. که تا…