در چند ماه گذشته بیشتر تمرکز اینستاگرام بر اضافه کردن امکانات جدید بوده. تا کاربران…