شاید در این چند وقت با آپدیت جدید اینستاگرام که کار آن مخفی کردن تعداد…