الگوریتم اینستاگرام با توجه به کیفیت یک محتوا و زمانی که یک کاربر صرف بازخورد…