به عنوان کاربر اگر به اطراف خود نگاه کنید پلتفرم‌های بیشماری را می‌بینید که روزانه…