گذاشتن استوری به صورت مداوم یک بخش جدا نشدنی از تجربه کاربری ما بعنوان یک…